BZZR

about img

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i konsalting NEW CITY COMPANY d.o.o. je rešenjem br. 164-02-00001/2013-01 od 11.04. 2013. godine od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike dobila licencu za pružanje usluge trećim licima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Naša Agencija svojim partnerima nudi sledeće usluge:

 •   Izrada Akta o proceni rizika
 •   Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 •   Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije
 •   Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 •   Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova
 •   Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena
 •   Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, merenja i atestiranja

Edukacije:

 •   Stručno osposobljavanje zaposlenih, obuke i seminari,
 •   Zaštita životne sredine
 •   Prva pomoć
  U skladu sa obavezama firmi iz oblasti prve pomoći i odgovarajućeg minimalnog procenta broja zaposlenih koji moraju biti osposobljeni za organizovanje i pružanje prve pomoći, nudimo:
 •   Stručno osposobljavanje radnika za organizovanje i pružanje prve pomoći (uz odgovarajući Program osposobljavanja i odgovarajuće materijale koje dobija svaki polaznik)

Kao i ostale usluge:

 •   Konsalting iz oblasti medicine rada u izradi akta o proceni rizika
 •   Mišljenja specijaliste medicine rada
 •   Analiza bolovanja Internacionalni tehnološki i edukacioni centar za kontinuirano unapređivanje

Pružamo Vam i konsultantske usluge iz oblasti medicine rada, prvenstveno u izradi akta o proceni rizika, ali i o svim drugim stručnim pitanjima koja se tiču medicine rada, kao što su preraspoređivnje na novo radno mesto u skladu sa ekpertizom, analiza bolovanja itd.

Posetite naše internet sajtove